19/06/2018

Uslovi korišćenja

Uvodne definicije

Platforma – web sajt psihoterapija.online.rs i/ili odgovarajuća aplikacija za mobilni telefon.
Pružalac usluge – Pružalac usluge savetovanja ili psihoterapije koji nudi i pruža usluge putem Platforme.
Usluge – Usluge savetovanje, psihoterapije, održavanje online predavanja i online radionica.
Klijent – fizičko lice koje koristi usluge Pružaoca usluge.
Potencijalni klijent – Korisnik Platforme koji još nije koristio Usluge Pružaoca usluge ali ga je kontaktirao putem sistema za slanje poruke na Platformi.
Vlasnik platforme – Preduzeće ONLINE Consulting d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, Dimitrija Avramovića 6, PIB: 107666738.

Patforma Psihoterapija ONLINE služi za posredovanje između savetnika i psihoterapeuta i klijenata zainteresovanuih za usluge savetovanja i psihoterapije.

Uslovi korišćenja

Plaćanjem Usluge putem Platforme, Klijent je saglasan sa sledećim odredbama:

 1. Prilikom odabira i plaćanja izabrane usluge, klijent stupa u ugovorni odnos sa izabranim Pružaocem usluge a nikako sa Vlasnikom platforme.

 2. Vlasnik platforme ne pruža Usluge već iskključivo posreduje između klijenata i Pružalaca usluge, koje na svojoj platformi promoviše. Pružalac usluge posebno ovlašćuje Vlasnika platforme, da u ime i za račun Pružaoca usluga, prikuplja uplate od strane Klijenata za pružane Usluge.

 3. Cenu usluge, istaknutu na profilu svakog Pružaoca usluge, određuje Pružalac usluge u dogovoru sa Vlasnikom platforme.

 4. Vlasnik platforme se nikako ne može smatrati odgovornim za kvalitet Usluge pružene od strane Pružaoca usluge niti je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu njenim korišćenjem.

 5. Vlasnik platforme ne proverava da li Pružalac usluge posluje na legalan način i da li poseduje sve neophodne dozvole i pravna odobrenja potrebna da pruža Usluge koje nudi preko Platforme.

 6. Klijent oslobađa od odgovornosti i krivice Vlasnika platforme od svih potraživanja, postupaka, gubitaka ili štete, koja je rezultat ili je u vezi sa korišćenjem Usluge Pružaoca usluge na ovoj Platformi.

 7. U slučaju da Klijent otkaže zakazanu sesiju u roku kraćem od 3(tri) dana pre zakazanog termina ili svojom krivicom ne stupi u kontakt sa Pružaocem usluge u zakaznom terminu, gubi pravo na refundaciju uplaćenog iznosa.

  Ukoliko Klijent otkaže zakazanu sesiju najmanje 3(tri) dana pre zakazanog termina, ima pravo na povraćaj uplaćenog iznosa, uz umanjenje od €5(pet evra) na ime troškova refundacije uplaćenih sredstava.

 8. Potencijalni klijent se obavezuje da će svu komunikaciju sa Pružaocem usluge, dok ne postane Klijent, vršiti putem sistema za slanje poruke na Platformi
 9. Klijent se obavezuje da će sve naredne sesije sa Pružaocem usluge, sa kojim je stupio u kontakt preko Platforme, zakazivati preko nje a plaćati Vlasniku platforme koji taj novac prima u ime i za račun Pružaoca usluge, a sve u skladu sa ovlašćenjem za prijem novca iz odredbe čl.2 Uslova.

 10. Ukoliko Klijent ne dobije izabranu i plaćenu uslugu od strane Pružaoca usluge u zakazanom terminu, krivicom Pružaoca usluge, dužan je da o tome odmah obavesti Vlasnika platforme putem elektronske pošte a Pružaoc usluge je dužan da tu uslugu izvrši u drugom terminu koji će dogovoriti direktno sa Klijentom. Ukoliko Pružaoc usluge ni u dopunskom terminu ne izvrši uslugu, Klijent ima prava na povraćaj uplaćenih sredstava bez bilo kakvog umanjenja.

 11. Vlasnik platforme zadržava pravo na uvid u poruke koje Pružalac usluge razmenjuje sa Klijentima, mimo zakazanih sesija, a u svrhu kontrole rada Pružaoca usluga i održavanja potrebnog nivoa kvaliteta usluga pružanih preko Platforme.

 12. Vlasnik platforme ni na koji način nema uvid u seanse koje Pružaoci usluge održavaju sa Klijentima niti na bilo koji način prati komunikaciju koja se odvija tom prilikom.

 13. Vlasnik platforme ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno.
 14. Psihoterapeuti predstavljeni na Platformi su stekli, ili trenutno stiču psihoterapeutske licence u psihoterapijskim pravcima koji su odobreni od strane nacionalnih udruženja SDPT i UPSKS. Ukoliko pristupate našim programima ili uslugama izvan Srbije, činite to na svoju inicijativu i odgovorni ste za poštovanje lokalnih zakona. Ovi uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Autorska prava

 • Vlasnik platforme zadržava autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstove, slike, video i audio snimke, baze podataka i programerski kod).
 • Zabranjeno je preuzimanje bilo kog dela sajta, slika, delova ili tekstova u celini u komercijalne, edukativne ili bilo kakve druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija sa Platforme u druge svrhe, neophodno je tražiti saglasnost Vlasnika platforme.
 • Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Platforme bez dozvole vlasnika autorskih prava (Vlasnik platforme, saradnici, korisnici...) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
 • Vlasnik platforme nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Ukoliko eventualno primetite takav prekršaj, molimo Vas da nam odmah prijavite kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Vlasnik platforme ne snosi odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preduzeti adekvatne mere ukoliko se utvrdi da takav prekršaj postoji.

Uslovi korišćenja sadržaja

 • Korisnicima obezbeđujemo u dobroj nameri korišćenje sadržaja Platforme. Svi posetioci imaju pravo da koriste sadržaje Platforme, sve dok ne krše pravila korišćenja.
 • Platforma se sastoji od različitih sadržaja (vlastitih, sadržaja saradnika, partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, plaćenih sadržaja, komentara od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice). Sve sadržaje Platforme koristite na sopstvenu odgovornost i Vlasnik platforme se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Zabrane i ograničenja

 • Strogo je zabranjeno postavljanje sadržaja (komentara na blogu ili stranicama za predstavljanje i oglašavanje) koji predstavlja govor mržnje, netoleranciju, vređa dostojanstvo ili na bilo koji način omalovažava nekoga. Takvi sadržaji će biti obrisani bez prethodnog obaveštavanja.
 • Vlasnik platforme može oduzeti pravo predstavljanja, oglašavanja ili pristupanja Platformi iz bilo kog razloga koji se smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog obaveštavanja, ali će se nastojati da se adekvatno objašnjenje pošalje kad god je to moguće.
 • Vlasnik platforme može u svakom trenutku odbiti postavljanje sadržaja na Platformu ili izvršiti njegovo prilagođavanje u skladu sa uređivačkom politikom Platforme. Ovo se može vršiti bez prethodnog obaveštavanja, ali će se nastojati da se adekvatno objašnjenje pošalje kad god je to moguće.
 • Ni jedan deo Platforme se ne sme koristiti u nezakonite svrhe.